شناسه: رمز عبور:


فعالیت های حوزه معاونت

مديريت امور دانشجويي زير مجموعه معاونت دانشجويي و فرهنگي است كه وظايف زير را عهده دار مي باشد:

- امور وام دانشجوئی:
اخذ درخواست و مدارك از دانشجويان و ثبت در سايت صندوق رفاه و دريافت دفترچه اقساط وام و انجام امور تسويه حساب در زمان فارغ التحصيلي دانشجويان

- امور تغذیه (سلف و تریا(:
امور تغذيه شامل تهيه و توزيع غذاي دانشجويي و نظارت بر كميت و كيفيت آن و نظارت بر وضعيت تريا به لحاظ بهداشت و توزيع مواد غذايي سالم و با كيفيت مي باشد.

- امور خوابگاهها:
اقدام جهت اسكان دانشجويان متقاضي خوابگاه و نظارت بر خوابگاه ها و پيگيري و رفع مشكلات دانشجويان در خوابگاه.

- امور مربوط به بیمه حوادث دانشجوئی
انعقاد قرارداد با شركت بيمه در ابتداي هر سال تحصيلي به مدت يكسال جهت زير پوشش قرار دادن دانشجويان از خدمات بيمه در مواردي كه دچار سانحه (در دانشگاه و يا خارج از آن مي گردند.)

- کار دانشجوئی:
دانشجويان متقاضي كار در محيط دانشگاه پس از هماهنگي با قسمت هايي كه نياز به كار دانشجويي دارند و انجام مراحل اداري مربوط مي توانند اشتغال به كار نمايند.

- امور کمیته انضباطی:
بررسي تخلفات دانشجويي اعم از تخلفات آموزشي و اخلاقي كه با دعوت از دانشجو و استماع اظهارات و تشكيل پرونده با مستندات موجود و طرح در كميته انضباطي بدوي انجام مي گيرد.